กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2559

ฝ่ายวิชาการและกลุ่มวิชาต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- กลุ่มวิชาทฤษฎีและการวิจัย

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 26 และวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 โดยสถานที่ดูงานต่างๆ ประกอบด้วย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
- บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด

การดูงานในองค์กรและสถานประกอบการต่างๆ ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการฟังบรรยายของวิทยากรภายนอก รวมถึงได้รับประสบการณ์จากการดูงานในส่วนต่างๆ เช่น ระบบงาน กระบวนการผลิต การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการดูงานวันที่ 26 กันยายน 2559
(หมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ)

ภาพบรรยากาศการดูงานวันที่ 28 กันยายน 2559

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2559