กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2559

ฝ่ายวิชาการและกลุ่มวิชาต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- กลุ่มวิชาทฤษฎีและการวิจัย

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 26 และวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 โดยสถานที่ดูงานต่างๆ ประกอบด้วย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด
- บริษัท โรงเส้นหมี่ ชอเฮง จำกัด

การดูงานในองค์กรและสถานประกอบการต่างๆ ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการฟังบรรยายของวิทยากรภายนอก รวมถึงได้รับประสบการณ์จากการดูงานในส่วนต่างๆ เช่น ระบบงาน กระบวนการผลิต การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

ภาพบรรยากาศการดูงานวันที่ 26 กันยายน 2559
(หมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ)

ภาพบรรยากาศการดูงานวันที่ 28 กันยายน 2559

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772030
Today
Yesterday
This Week
119
299
1803
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2559