คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2558

กิจกรรมของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2558

        หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

  1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 11.30-13.00 น.
    ณ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 5404 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  คลิกเพื่อชมภาพ

  2. รับน้อง MBE14  คลิกเพิ่อชมภาพ

  3. รับน้อง MBE15 ที่ The Pine Resort จ.ปทุมธานี 19-20 กันยายน 2558
    คลิกเพื่อชมภาพ

  4. การนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 คลิกเพื่อชมภาพ

  5. การนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 คลิกเพื่อชมภาพ

  6. กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์ในหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เมษายน 2559  คลิกเพื่อชมภาพ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772057
Today
Yesterday
This Week
146
299
1830
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2558