คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจัดโครงการเสวนาเรื่อง “ตลาด AEC : โอกาสทางธุรกิจสำหรับ Gen Y”

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจัดโครงการเสวนาเรื่อง “ตลาด AEC : โอกาสทางธุรกิจสำหรับ Gen Y”

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย จัดโครงการเสวนาเรื่อง “ตลาด AEC : โอกาสทางธุรกิจสาหรับ Gen Y” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2  

วิทยากร
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัช ปรีดากรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  2. คุณธัญ ใจภักดีมั่น  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกิจบันลือ มัลติฟู้ด จำกัด
  3. คุณมาลินี  หาญบุญทรง  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
                                        ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
  4. คุณวิชัย  เข็มทองคำ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทจีบิสเน็ชลิ้งค์ จำกัด
โดยมีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจชั้นปี ที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยจัดโครงการเสวนาเรื่อง “ตลาด AEC : โอกาสทางธุรกิจสำหรับ Gen Y”