คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานทางวิชาการจากการศึกษาธุรกิจการส่งออกของธุรกิจต่างๆ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่

1) ตลาดต่างประเทศที่สำคัญของสินค้าที่ทำการศึกษา
2) การแข่งขันทางการค้า 
3) การกำหนดราคาขายในตลาดต่างประเทศ การต่อรองราคา 
4) ช่องทางการจำหน่ายสินค้า
5) กลยุทธ์ในการทำการตลาดที่สำคัญ
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการทำการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจ

หลังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ทางกลุ่มวิชาฯ ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกคน นอกจากนี้ทางกลุ่มวิชาฯ ได้จัดปัจฉิมนิเทศและจัดเลี้ยงนักศึกษาในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772606
Today
Yesterday
This Week
317
378
2379
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน