การดูงานที่ชุมชนเกาะกลาง: คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

คุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย
วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ 
(Philosophy  of Sufficiency Economy and Applications  : EX 004,EC008)  
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชานี้ มีแนวคิดหลัก เป้าหมาย และเงื่อนไขพื้นฐานการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะในบริบทตัวอย่างของประเทศไทย  

ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาที่เรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและการประยุกต์ ได้มีการศึกษาดูงานที่ชุมชนเกาะกลาง: คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในเขตคลองเตย ชุมชนนี้ได้มีการน้อมนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้ผ่านการช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งด้านวัสดุสิ่งของที่จำเป็นต่อพื้นฐานการดำรงชีวิต และด้านวิชาความรู้ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจนเป็นชุมชนตัวอย่างนำร่องเรื่องชุมชนจัดการตัวเองได้อย่างแท้จริง

โดยมีคุณจุไรรัตน์ เครือพิมาย  เลขาธิการชุมชนเกาะกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษา

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771993
Today
Yesterday
This Week
82
299
1766
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานที่ชุมชนเกาะกลาง: คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง