คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ” กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ” กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ" ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4  เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคมและวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน คุณประยุทธ ศุภวราพงษ์ และทีมงานจากบริษัท EDI สยาม จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ธุรกิจจำลองการค้าระหว่างประเทศ” กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน