คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะวิชา เมื่อวันที่ 1,4 และ 29 กันยายน 2558 โดยมี รศ.ดร. พุทธกาล รัชธร จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน และมีกรรมการอีก 2 ท่านคือ ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล และ อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย...ซึ่งผลประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คลิกเพื่อชมภาพ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772101
Today
Yesterday
This Week
190
299
1874
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557