คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการสัมมนาเรื่อง “AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”

โครงการสัมมนาเรื่อง “AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”

ฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง

“AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน  2558  เวลา 8.30-13.00 น.

ณ ห้องบอลรูมโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน  

การดำเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  


การปาฐกถาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนายางพาราไทย"
โดย คุณอำนวย ปะติเส
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมน
การสัมมนาหัวข้อ  “AEC : อนาคตยางพาราไทย  วิกฤตหรือโอกาส”   
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                     

 คุณขุนศรี  ทองย้อย
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร 
เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณบุญหาญ  อู่อุดมยิ่ง 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
คุณดลมนัส  กาเจ   
นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

ชมภาพบรรยากาศการสัมมนาได้ที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการสัมมนาเรื่อง “AEC: อนาคตยางพาราไทย วิกฤตหรือโอกาส”