คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ “ประเทศไทย กับ Global Connectivity : กลยุทธ์การค้า การลงทุน และการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก”

“ประเทศไทย กับ Global Connectivity : กลยุทธ์การค้า การลงทุน และการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก”

ฝ่ายวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเสวนาในหัวข้อเรื่อง

“ประเทศไทย กับ
Global Connectivity
: กลยุทธ์การค้า การลงทุน และการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก”  

ในวันพฤหัสบดีที่  2  ตุลาคม  2557  เวลา 9.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง 10301
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

โดยการเสวนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่านได้แก่
            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช         
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

คุณโฆษิต   โลหะวัฒนะกุล 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านการตลาดการค้าต่างประเทศ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
                                             

คุณอนรรฆวี
  ชูรัตน์              
รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 

ดำเนินรายการโดย อาจารย์เติมธรรม  สิทธิเลิศ        
ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์  

ชมภาพบรรยากาศการเสวนาได้ที่นี่

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772681
Today
Yesterday
This Week
392
378
2454
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ “ประเทศไทย กับ Global Connectivity : กลยุทธ์การค้า การลงทุน และการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก”