คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน : AEC STAR"  เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ ประเทศเมียนมา โดยในโครงการนี้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1. พบฑูตพาณิชย์ของประเทศไทยประจำประเทศเมียนมา
2. พบและศึกษาการผลิตและส่งออกของบริษัทร่วมไทย-เมียนมา
3. ดูงานที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
4. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศโครงการที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเครือข่ายให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน