คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ผู้ผ่านการอบรมโครงการ AEC STAR และมีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน

การอบรมเกี่ยวกับ AEC  เพื่อสอบชิงทุนในโครงการ AEC  STAR
ประจำปีการศึกษา 2557 ไปประเทศพม่า 1-3 เมษายน 2558 
(มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง  สถานราชการที่สำคัญของพม่า ธุรกิจส่งออก-นำเข้า ของไทย-พม่า)

โดย  ผศ.ดร.อัทธ์  พิศาลวานิช  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

มีผู้ผ่านการอบรมและมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน (27 มกราคม 2558) ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เลขทะเบียน

ชั้นปี

หมายเหตุ

1

น.ส.สุพิชฌาย์  บุญจูง

5503100045

3

 

2

นายอภิชา  รุ่งอลงกรณ์

5503100018

3

 

3

น.ส.ชรินรัตน์  พันธะกัน

5503100067

3

 

4

น.ส.แพรวา  ศิริเรือง

5503100126

3

 

5

นายสิทธิศักดิ์  ลิ้มชัยชะดา

553100134

3

 

6

นายไชยวัฒน์  คำแก้ว

5503100108

3

 

7

นายวีระยุทธ  บุญไพบูลย์

5503100200

3

 

8

นายพงศธร ภควาภาคภูมิ

5503100146

3

 

9

นายพิพัฒน์  โลหัชวาณิชย์

5503100133

3

 

10

นายสุวิจักขณ์  วีระพัฒนากูร

5503100123

3

 

11

นายภูวดล  สุขณรงค์

5503100217

3

 

12

นายศศภัทร  นาคะวัจนะ

5703100086

1

 

13

น.ส.ปิยะรักษ์  ไพคำนาม

5603100111

2

 

14

มี 1 คนที่ ไม่ได้เซ็นชื่อ
แต่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนได้

 

 

 อาจารย์จำ
นักศึกษา
ได้

 

ชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771009
Today
Yesterday
This Week
215
299
782
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ผู้ผ่านการอบรมโครงการ AEC STAR และมีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน