คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00-18:00 น.ที่อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 10301 โดยจัดให้มีการเสวนาเรื่อง "ประสบการณ์สร้างอนาคตที่สดใจจากพี่สู่น้อง" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การทำงาน โดยวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่า ได้แก่

  • คุณเอวิกา แจ้งเจนกิจ 
  • ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
  • คุณสุวิทย์ ตั้งอมรสิริโชค
  • ว่าที่ร้อยตรีอธิกเศรษฐ ทองเวส

โดยหลังจากสิ้นสุดการเสวนาแล้ว ยังได้จัดพิธีแสดงความกตัญญูกติเวทิตาจากศิษย์ต่อคณาจารย์ในคณะ และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

ดาวน์โหลดกำหนดการ รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากรและประเด็นการเสวนาได้ที่นี่
ดูภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิกที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772006
Today
Yesterday
This Week
95
299
1779
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557