คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าแข่งขันประกวดบทความ

กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษา
เพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าแข่งขันประกวดบทความ


คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการเข้าแข่งขันประกวดบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 5504

บทความที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บทความเรื่อง "การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยวิธี DEA" โดยกลุ่มนักศึกษาประกอบด้วย นางสาว จินตนา  แขไข, นาย ทะนง  ประคีตะวาทิน, นาย วรชิต  รุ่งพรหมประทาน, นางสาว ศิริพร แซ่อึ้ง ภายใต้การดูแลของ ผศ. ดร.อรรถพล สืบพงศกร อาจารย์ที่ปรึกษา

โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ได้แสดงความยินดีพร้อมมอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท แก่กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพบรรยากาศการประกวด

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772096
Today
Yesterday
This Week
185
299
1869
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าแข่งขันประกวดบทความ