คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หลังจากได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX2014 และค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของประเด็นที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

  1. ชนิดสินค้า  ตลาดคู่ค้าและคู่แข่งที่สำคัญของแต่ละบริษัท
  2. กลยุทธ์การค้า(ตราสินค้า/คุณภาพ/ราคาฯลฯ)ของแต่ละบริษัท 
  3. วิธีการขายสินค้า(ช่องทางจำหน่าย) และการส่งเสริมการขายของแต่ละบริษัท 
  4. มาตรการทางการค้า ปัญหาและอุปสรรคการค้าของแต่ละบริษัท
  5. โอกาสทางการค้าและแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตของแต่ละบริษัท

โดยการนำเสนอดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าต่างๆ ตามกำหนดการที่วางไว้แล้วก่อนหน้านี้

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานห้อง room2 อาคาร 7 ชั้น 11 ได้ที่นี่

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานห้อง Ex-MBA 1 อาคาร 7 ชั้น 12 ได้ที่นี่

คลิกเพื่อชมตัวอย่างคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงาน ได้ที่นี่

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าที่ทำการศึกษา

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770964
Today
Yesterday
This Week
170
299
737
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ