คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

อ.ฐะปะนี มะลิซ้อน อาจารย์ผู้บรรยายวิชา EC446 สัมมนาปัญหาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จัดให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานที่กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ