คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัยจัดกิจกรรมสัมมนา "แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ กับศิษย์เก่า ET"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัยจัดกิจกรรมสัมมนา "แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ กับศิษย์เก่า ET"

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผ่านจัดกิจกรรมการสัมมนา "แลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์กับศิษย์เก่า ET" ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 5504 โดยมีคุณวชิรวิทย์ สุนันท์ธัญกุล นักวิจัยจาก บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นวิทยากร 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัยจัดกิจกรรมสัมมนา "แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ กับศิษย์เก่า ET"