คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การเสวนากลยุทธ์การค้า การลงทุนและการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก

การเสวนา "กลยุทธ์การค้า การลงทุนและการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก"

 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์  จัดโครงการเสวนาเรื่อง “ประเทศไทย กับ Global Connectivity : กลยุทธ์การค้า การลงทุน และการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก”  ในวันพฤหัสบดีที่  2  ตุลาคม  2557  เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 10301 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า  สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ในประเด็นการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยโดยการเชื่อมต่อกับโลกในยุคโลกาภิวัตน์อย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนของไทย  

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772643
Today
Yesterday
This Week
354
378
2416
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การเสวนากลยุทธ์การค้า การลงทุนและการสร้างแบรนด์ในตลาดโลก