ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ท่องแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 1/2557 เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 2557-2561" ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ประจำคณะเข้ารับฟังประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงานของคณะ พร้อมร่วมกันนำเสนอแผนกลยุทธ์จากคณาจารย์ฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิจัย และฝ่ายสื่อสารองค์กร

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772661
Today
Yesterday
This Week
372
378
2434