16-18 มิถุนายน 2557 คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์เข้าอบรมหลักสูตร Teaching with iHybrid เพื่อให้คณาจารย์สามารถใช้ iPad เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในหลักสูตรนี้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ เช่น

  • iOS Device : เริ่มต้นกับการใช้ iPad และ Built-in App ที่มีมากับเครื่องเพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในบริบทของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พื้นฐานในการควบคุมการทำงานของเครื่อง การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Apple ID และ Email การกำหนดค่าในส่วนของ Accessibility เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม การใช้ Built-in App เพื่อจัดการ ค้นหา และเก็บข้อมูล
  • iOS Creativity : การผลิตสื่อการสอนและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย iPhoto iMovie และ Garageband
  • iOS Productivity : การใช้ Pages Keynote และ Numbers เพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการสอน การสร้างงานนำเสนอ และการใช้กระดานคำนวณบนเครื่อง iPad
  • iTunes U Course Manager : การสร้างคอร์สบน iTune U การจัดการข้อมูลเบื้องต้นของคอร์ส การสร้าง Post และจัดการแหล่งทรัพยากรในคอร์สเรียน การใช้งานคอร์สในแบบ Private และการเผยแพร่คอร์สเรียนในแบบ Public ผ่าน iTune U Site ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมได้ ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771005
Today
Yesterday
This Week
211
299
778