ผศ.จิราภรณ์ ชาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณาจารย์ในกลุ่มวิชา นำนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไปดูงานที่สยามไวน์เนอรี่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศการดูงานที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ การดูงานของนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ