นางสาววรวรรณ
    วุฒิวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มอบหมายให้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ดำเนินโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพจังหวัดชายแดน