ภาพนักศึกษา AEC stars ของคณะเข้ารับโอวาทจากอธิการบดี ก่อนเดินทางไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงการ AEC Stars ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างเครือข่ายในอาเซียน ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย