หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ 2556)

 front001

หลักสูตรเริ่มใช้กับ นักศึกษาปีที่ 1 ที่เริ่มเรียนในปีพ.ศ 2556  ซึ่งจะต้องเรียนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิตจะแบ่งกลุ่มวิชาเอกออกเป็น 5 กลุ่มวิชาเอก คือ

1) เศรษฐศาสตร์การเงิน

2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3) เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย

4) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

5) เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

Download เอกสารหลักสูตรได้ที่นี่