คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ บทสัมภาษณ์รายการเศรษฐกิจติดจอ ทางทีวีเดลินิวส์ ม.หอการค้าไทยกับหลักสูตรเออีซี

 

191480

 

ม.หอการค้าไทยกับหลักสูตรเออีซี - เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย

ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว…สำหรับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนของชาติสมาชิกทั้ง 10 ชาติ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม ที่จะทำให้ประชากรทั้ง 600 ล้านคน กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนอาเซียนบนเวทีโลกได้อย่างเข้มแข็ง

ด้วยเหตุนี้ประชาคมอาเซียนจึงกลายเป็นที่หมายปองของยักษ์ทั้งจากชาติตะวันตกและชาติตะวันออก ที่ต้องการเข้ามาลงทุนเข้ามาค้าขายรวมไปถึงเข้ามาผูกมิตร เพราะเห็นผลประโยชน์จากทั้งตลาดขนาดใหญ่และศักยภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังจะก้าวเข้ามาแทนที่ชาติตะวันตกที่ขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจนทำให้โลกทั้งโลกต้องซวนเซตามไปด้วย

ในเมื่อประโยชน์อันมหาศาลกำลังใกล้เข้ามา…ถามว่า “คนไทย” พร้อมรับมือในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด ผศ.สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้คำตอบไว้ในรายการ “เศรษฐกิจติดจอ” ทางเดลินิวส์ทีวี เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า จากผลสำรวจของทางมหาวิทยาลัยล่าสุดเมื่อปลายปี 55 พบว่า ภาคเอกชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ดีขึ้นมากหรือมีประมาณ 50% ที่รู้และเข้าใจว่าต้องปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งถือว่าดีขึ้นมากจากที่ในปี 53 พบว่ามีเพียง 20% ที่รู้และเข้าใจอย่างแท้จริง และส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น ส่วนรายเล็กและรายย่อยนั้นแทบไม่รู้เลยหรือรู้น้อยมาก

แต่มาวันนี้…ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยเริ่มมีความรู้ดีมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ต้องยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ’ทีมงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย“ ที่มีโอกาสเข้าไปแนะนำไปให้ความรู้กับทั้งภาครัฐ ส่วนราชการ และบรรดาผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจว่าเออีซีคืออะไร และต้องทำอะไรบ้าง เพื่อเตรียมตัวรองรับ ที่พบว่าเมื่อทั้งภาครัฐ ส่วนราชการและเอกชนได้รับการอบรมไปแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นมาก

ผศ.สมพงษ์ บอกว่า จริง ๆ แล้วการเปิดเออีซีนั้นถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการรวมตัวกันของชาติอาเซียนทั้ง 10 ชาติ แต่ยังมีในเรื่องของการเมืองและความมั่นคง ที่เชื่อได้แน่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นไทยจะได้ประโยชน์แน่ โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้าย หรือแม้แต่เรื่องของปัญหายาเสพติด ที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และมีความสำคัญ เพราะเมื่อชาติทั้ง 10 ชาติมารวมกันแล้วก็เชื่อว่าคงจะมีการประสานและดูแลแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นแน่

ไม่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม ที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ ที่เมื่อมาอยู่ร่วมกันทั้ง 10 ชาติแล้วจะได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ในด้านเศรษฐกิจนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมหนีไม่พ้นในเรื่องของตลาดที่จะกว้างขวางมากขึ้น มีฐานการผลิต การลงทุน สินค้าขายได้มากขึ้นเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น และทำให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญมั่นใจได้เลยว่า ด้วยศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ตั้งที่เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างดี ย่อมทำให้นักลงทุนต่างชาติต่างจับจ้องที่จะใช้ไทยเป็นฐานเพื่อเข้าไปลงทุนหรือขยายกิจการในประเทศเพื่อนบ้านอย่างในกลุ่มซีแอลเอ็มวี คือกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่กำลังพร้อมรับการพัฒนา และประชาคมโลกพร้อมทุ่มทุนเข้ามาช่วยเหลือทั้งออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งฐานการพัฒนาประเทศเหล่านี้ย่อมหนีไม่พ้นประเทศไทย

ดังนั้น ’คนไทยทุกคน“ ไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยอยู่ได้แต่ต้องเตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามา โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองได้เตรียมพร้อมเพื่อให้ความรู้ด้วยการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเออีซีโดยตรงโดยมีทั้งการเปิดอบรมในระยะสั้นทั้งในเรื่องของการเจาะตลาด การสร้างมาตรฐานสินค้า กฎระเบียบการลงทุน รวมถึงมีการเปิดหลักสูตรใหม่ที่เรียกว่า “สี่บวกหนึ่ง” ซึ่งพัฒนาหลักสูตรแบบก้าวหน้าที่ต่อยอดจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วหรือหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยนักศึกษาสามารถแสดงความจำนงว่าจะเลือกเรียนเป็นวิชาเอก เมื่อเข้าปีที่ 4 ก็สามารถเรียนในระดับปริญญาโทได้ทันทีแล้วเรียนต่ออีก 1 ปีก็สามารถจบการศึกษาในระดับปริญญาโทได้ทันทีซึ่งการเรียนการสอนจะเป็นแบบเข้มข้นที่เน้นทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับเออีซี เช่น  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเออีซี การจัดการธุรกิจในเออีซี ระบบการเงินของเออีซี เศรษฐศาสตร์การลงทุน การตลาดของเออีซี เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ในเออีซี เป็นต้น

ผศ.สมพงษ์ บอกด้วยว่า หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสทั้งการเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจในเชิงนโยบาย เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการลงทุนที่มีความต้องการสูงในตลาด รวมทั้งยังทำให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสามารถและทันสมัยอยู่เสมอนี่…เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้คนไทยเตรียมตัวรองรับกับเออีซีที่จะก้าวเข้ามาในอีก 2 ปีข้างหน้า!.

ที่มา : เดลินิวส์

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

771989
Today
Yesterday
This Week
78
299
1762
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ กิจกรรมภายในคณะ บทสัมภาษณ์รายการเศรษฐกิจติดจอ ทางทีวีเดลินิวส์ ม.หอการค้าไทยกับหลักสูตรเออีซี