นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน

สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายธนกฤต อนุสาวการณ์
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
25 กุมภาพันธ์ 2560

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน