นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน

สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
25 กุมภาพันธ์ 2560
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน