นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
25 กุมภาพันธ์ 2560
 
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ