นายพีรวัส แซ่ลี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายพีรวัส แซ่ลี
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
25 กุมภาพันธ์ 2560
 
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายพีรวัส แซ่ลี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ