สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ