สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

687729
Today
Yesterday
This Week
398
181
579
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน