สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง
บัณฑิตจากกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ คลิปสัมภาษณ์บัณฑิต นางสาวหทัยภัทร ชำนาญเมือง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน