คลิปสัมภาษณ์บัณฑิตใหม่(สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556)

Display # 
Title Author Hits
นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 118
นายอภิชา รุ่งอลงกรณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 95
นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 89
นายสิทธิศักดิ์ ลิ้มชัยชะดา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 77
นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 74
นายวีระยุทธ บุญไพบูลย์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 81
นายวสิษฐ์พล มาสาร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 72
นางสาวมาริสา รอย Master of International Economics Written by Econweb 99
นายพีรวัส แซ่ลี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 93
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนิรุธ ปิณฑะรุจิ Written by Econweb 152
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณพชิระวัสส์ ไชยวรณ์ Written by Econweb 128
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนราธร ปานดี Written by Econweb 132
สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 Written by Econweb 78
นางสาวณัฐธิดา โจมพินาศวรพันธ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 514
นายณัฐพล วิมลวงศ์สกุล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 431
นางสาววนิษา ศรีแผ้ว- นางสาวสุธาสิณี หาญละคร-นางสาวปัทมา จันทร์แจ่ม บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 505
นายธนวัฒน์ นิจจวัฒน์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 421
นายธนิยะ พรมหนองโดก นายชูเกียรติ มงคลเกียรติชัย บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย นายกันตพงศ์ ภูพิมลพร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 566
นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 336
นายตุลวรรษ จันหวา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 341

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688720
Today
Yesterday
This Week
45
161
1570