คลิปสัมภาษณ์บัณฑิตใหม่(สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556)

Display # 
Title Author Hits
นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 134
นายอภิชา รุ่งอลงกรณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 114
นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 103
นายสิทธิศักดิ์ ลิ้มชัยชะดา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 89
นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 89
นายวีระยุทธ บุญไพบูลย์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 92
นายวสิษฐ์พล มาสาร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 84
นางสาวมาริสา รอย Master of International Economics Written by Econweb 116
นายพีรวัส แซ่ลี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 110
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนิรุธ ปิณฑะรุจิ Written by Econweb 169
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณพชิระวัสส์ ไชยวรณ์ Written by Econweb 144
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนราธร ปานดี Written by Econweb 154
สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 Written by Econweb 78
นางสาวณัฐธิดา โจมพินาศวรพันธ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 530
นายณัฐพล วิมลวงศ์สกุล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 443
นางสาววนิษา ศรีแผ้ว- นางสาวสุธาสิณี หาญละคร-นางสาวปัทมา จันทร์แจ่ม บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 525
นายธนวัฒน์ นิจจวัฒน์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 436
นายธนิยะ พรมหนองโดก นายชูเกียรติ มงคลเกียรติชัย บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย นายกันตพงศ์ ภูพิมลพร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 589
นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 350
นายตุลวรรษ จันหวา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 355