คลิปสัมภาษณ์บัณฑิตใหม่(สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556)

Display # 
Title Author Hits
นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 186
นายอภิชา รุ่งอลงกรณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 142
นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 136
นายสิทธิศักดิ์ ลิ้มชัยชะดา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 113
นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 136
นายวีระยุทธ บุญไพบูลย์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 125
นายวสิษฐ์พล มาสาร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 129
นางสาวมาริสา รอย Master of International Economics Written by Econweb 140
นายพีรวัส แซ่ลี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 155
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนิรุธ ปิณฑะรุจิ Written by Econweb 197
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณพชิระวัสส์ ไชยวรณ์ Written by Econweb 165
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนราธร ปานดี Written by Econweb 187
สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 Written by Econweb 78
นางสาวณัฐธิดา โจมพินาศวรพันธ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 571
นายณัฐพล วิมลวงศ์สกุล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 462
นางสาววนิษา ศรีแผ้ว- นางสาวสุธาสิณี หาญละคร-นางสาวปัทมา จันทร์แจ่ม บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 550
นายธนวัฒน์ นิจจวัฒน์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 470
นายธนิยะ พรมหนองโดก นายชูเกียรติ มงคลเกียรติชัย บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย นายกันตพงศ์ ภูพิมลพร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 620
นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 388
นายตุลวรรษ จันหวา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 398