คลิปสัมภาษณ์บัณฑิตใหม่(สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556)

Display # 
Title Author Hits
นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 166
นายอภิชา รุ่งอลงกรณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 134
นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 121
นายสิทธิศักดิ์ ลิ้มชัยชะดา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 102
นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 122
นายวีระยุทธ บุญไพบูลย์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 115
นายวสิษฐ์พล มาสาร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 119
นางสาวมาริสา รอย Master of International Economics Written by Econweb 130
นายพีรวัส แซ่ลี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 133
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนิรุธ ปิณฑะรุจิ Written by Econweb 182
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณพชิระวัสส์ ไชยวรณ์ Written by Econweb 157
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนราธร ปานดี Written by Econweb 177
สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 Written by Econweb 78
นางสาวณัฐธิดา โจมพินาศวรพันธ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 555
นายณัฐพล วิมลวงศ์สกุล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 454
นางสาววนิษา ศรีแผ้ว- นางสาวสุธาสิณี หาญละคร-นางสาวปัทมา จันทร์แจ่ม บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 544
นายธนวัฒน์ นิจจวัฒน์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 455
นายธนิยะ พรมหนองโดก นายชูเกียรติ มงคลเกียรติชัย บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย นายกันตพงศ์ ภูพิมลพร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 607
นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 373
นายตุลวรรษ จันหวา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 376

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730450
Today
Yesterday
This Week
36
356
1807