คลิปสัมภาษณ์บัณฑิตใหม่(สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556)

Display # 
Title Author Hits
นายธนกฤต อนุสาวการณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 217
นายอภิชา รุ่งอลงกรณ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 167
นางสาวสุพิชฌาย์ บุญจูง บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 160
นายสิทธิศักดิ์ ลิ้มชัยชะดา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 130
นายสันติพงษ์ มีศักดิ์ประมวล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 161
นายวีระยุทธ บุญไพบูลย์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 148
นายวสิษฐ์พล มาสาร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Written by Econweb 156
นางสาวมาริสา รอย Master of International Economics Written by Econweb 160
นายพีรวัส แซ่ลี บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 180
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนิรุธ ปิณฑะรุจิ Written by Econweb 226
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณพชิระวัสส์ ไชยวรณ์ Written by Econweb 188
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า คุณนราธร ปานดี Written by Econweb 210
สัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 Written by Econweb 79
นางสาวณัฐธิดา โจมพินาศวรพันธ์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 600
นายณัฐพล วิมลวงศ์สกุล บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 479
นางสาววนิษา ศรีแผ้ว- นางสาวสุธาสิณี หาญละคร-นางสาวปัทมา จันทร์แจ่ม บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 576
นายธนวัฒน์ นิจจวัฒน์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย Written by Econweb 496
นายธนิยะ พรมหนองโดก นายชูเกียรติ มงคลเกียรติชัย บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวิจัย นายกันตพงศ์ ภูพิมลพร บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 647
นายธีราทร ศรีตรรกยานนท์ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Written by Econweb 424
นายตุลวรรษ จันหวา บัณฑิตเศรษฐศาสตร์การเงิน Written by Econweb 427

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770920
Today
Yesterday
This Week
126
299
693