คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา คลิปดูงานการค้าชายแดน โดยนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คลิปดูงานการค้าชายแดน ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จัดทำโดยนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(27-28 พฤศจิกายน 2557)

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา คลิปดูงานการค้าชายแดน โดยนักศึกษากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน