คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา วิดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน

วิดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน


เรื่องที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรื่องที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเกาะกลาง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา วิดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน