คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา วีดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน

วีดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน

วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
(
 Philosophy  of Sufficiency Economy and Applications)
(รหัส EC008 , EX004 ) 
: ผศ.พิมจันทร์  อรุณศรีโสภณ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดยความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม  
            ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่อย่างพอเพียง พึ่งพากันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน รวมทั้งการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สร้างการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ชุมชนสุขสงบร่มเย็น จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าศึกษาชุมชนทีน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชิวิตและการพัฒนาชุมชนและจัดทำเป็นสื่อวิดีทัศน์นี้ขึ้น

ชมวีดีทัศน์เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน คลิกที่นี่
 ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางน้ำผึ้ง คลิกที่นี่

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ผลงานนักศึกษา วีดีทัศน์สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน