ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง  และผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในลำดับที่ 171 และ 172 ของมหาวิทยาลัยตามลำดับ

 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์