อาจารย์ดีเด่นด้านการสอนและนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ มีอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัล 2 ท่าน ได้แก่

  • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ได้แก่ อาจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์


  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภท Impact Factor สูงสุด ได้แก่ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770904
Today
Yesterday
This Week
110
299
677
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการสอนและนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2560