คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และทำสัญญารับทุนการศึกษา

กำหนดวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และทำสัญญารับทุนการศึกษา

วันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษำ ทำสัญญำรับทุนการศึกษา นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 (ตึกใบเรือ) ชั้น 3

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และทำสัญญารับทุนการศึกษา