แบบสำรวจการทำงานของบัณฑิต

ขอให้บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน
เข้าตอบแบบสอบถามสถานภาพการทำงานของบัณฑิตด้วยครับ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม