คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

รศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

               ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
            ยงยุทธ ยุทธวงศ์
            รองนายกรัฐมนตรี

ดูประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ที่นี่

 

 

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์