คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทองได้รับรางวัล "ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2558

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทองได้รับรางวัล "ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2558

สถาบันทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 7 สถาบัน มอบ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2558 แก่ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   โดยคำประกาศเกียรติคุณของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิชาการระบุว่า

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ที่ทำการวิจัยเชิงทฤษฎีเพื่อศึกษาถึงความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและปัญหาอสมมาตรของข้อมูล  มีจุดเด่น คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่วงการวิชาการโดยอาศัยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อน  ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อธิบายถึงความล้มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบภายนอกและปัญหาอสมมาตรของข้อมูลในหลายบริบทที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในระบบตลาดและตลาดการเงิน   นอกจากนี้ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง มีผลงานวิจัยร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำทางด้านเศรษฐศาสตร์  โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และช่วยยกระดับงานวิจัยของนักวิจัยไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ความสม่ำเสมอในการทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศและการผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงจำนวนมากของ ผศ.ดร. วีระชาติ  กิเลนทอง แสดงให้เห็นถึงฉันทะทางวิชาการและความสนใจในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ จึงมีมติมอบ  “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ให้แก่ ผศ.ดร. วีระชาติ  กิเลนทอง เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการคุณภาพสูงต่อไป

นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่นจะได้รับรางวัลเหรียญทองคำ เงินสด พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  และการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันป๋วย อึ๊งภากรณ์”  9 มีนาคม 2558  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง จะนำเสนอบทความทางวิชาการที่ได้รับ “รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 (The Ninth National Conference of Economists) ในวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อเผยแพร่แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ สื่อมวลชน และผู้สนใจ

Credit : http://tdri.or.th/tdri-insight/young-economist-2015/

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

729552
Today
Yesterday
This Week
197
255
909
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทองได้รับรางวัล "ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี 2558