มหาวิทยาลัยรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
...............................................................................................................
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
มหาวิทยาลับปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730250
Today
Yesterday
This Week
192
208
1607