คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ Research การจัดการองค์ความรู้ “การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

“การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”


โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
(Knowledge Management for Research)
ครั้งที่ 2

เรื่อง 
“การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
 

วันที่ 4  มิถุนายน 2558     
เวลา 13.00-15.00 น.ณ ห้อง บรรยาย 2 อาคาร 7 ชั้น 12  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ
ศาสตราจารย์ ดร
. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา แพทย์หลวง

ชมภาพบรรยากาศการอมรมได้ที่นี่

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770877
Today
Yesterday
This Week
83
299
650
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย แนะนำ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ Research การจัดการองค์ความรู้ “การเข้าถึงแหล่งทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”