คณาจารย์

Contact-image

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

ตำแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ทำงานโทร

รองศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 02-697-6305-6

อีเมลล์ 

 rungravee_wer@utcc.ac.th

 weravess@yahoo.com

ความเชียวชาญ

 การค้าระหว่างประเทศ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยตลาด

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.     2539

พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตทางประชากรและการพัฒนา

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ.     2529  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.     2525    

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน

กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2553         

ประธานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2551            

ประธานคณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2550         

ประธานคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน

ประธานคณะกรรมการโครงการ ECON CAFÉ

ประธานคณะกรรมการโครงการคิดได้-เขียนเป็น อย่างนักเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2549        

ประธานคณะกรรมการโครงการนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ คณะเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2546-48    

กรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2545         

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2540-44

กรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร     

พ.ศ. 2553         

 รุ่งระวี วีระเวสส์. “การวิเคราะห์เชิงพลวัติของอุปสงค์การส่งออกข้าวไทยในประเทศ

 ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “ วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และ

 สังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553), หน้า 23-33

พ.ศ. 2552

 รุ่งระวี วีระเวสส์ และ เอกรัตน์ พึ่งพร. “ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าหมวดอาหาร

 ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” วารสารโรงเรียนนายเรือ ปีที่9 ฉบับที่1 (มกราคม-มีนาคม

 2552), หน้า 9-23.

พ.ศ. 2551

รุ่งระวี วีระเวสส์ และ รักษ์พงษ์. “พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 28 ฉบับที่3 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2551), หน้า 29-43.

พ.ศ. 2551

รุ่งระวี วีระเวสส์ และ ชัยยุทธ์ กระจ่างเย่า. “การแข่งขันส่งออกของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 ไทยในตลาดญี่ปุ่น” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 28  ฉบับที่4 (ตุลาคม-

 ธันวาคม 2551), หน้า 25-39.

พ.ศ. 2547

อำนวย แสงโนรี, รุ่งระวี วีระเวสส์ และ อุรสา บัวตะมะ. “การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิง

  แข่งขันทางธุรกิจส่งออกกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย” วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่22

  ฉบับที่2 (2547), หน้า 33-47

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

พ.ศ. 2544

 รุ่งระวี วีระเวสสส์ "การนำเข้าสินค้าทุนกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย: วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล" วารสารวิชาการ APHEIT-JOURNAL, ปีที่ 8 ฉบับที่1 พฤศจิกายน 2544, หน้า 57-69.

พ.ศ. 2543

   รุ่งระวี วีระเวสสส์ ""อุปสงค์การนำเข้าเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย"  วารสารวิชาการ APHEIT-JOURNAL, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2543:  75-81.

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา 

พ.ศ. 2554   

 โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) ภายใต้งบประมาณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (นักวิจัยร่วม)

พ.ศ. 2554

 การเปรียบเทียบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยกับต่างประเทศที่สำคัญ  ภายใต้งบประมาณกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้านักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์)

พ.ศ. 2553

 โครงการการศึกษาอุปสงค์นำเข้าสินค้าไทยของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ  ภายใต้ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (หัวหน้าโครงการ)

พ.ศ. 2551

 วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากการทำความตกลงเขตเสรีทางการค้า (FTA) ภายใต้ทุนวิจัยของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นักวิจัยร่วม)

พ.ศ. 2550

 โครงการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ความต้องการ และศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ ตามแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ของประชากรกรุงเทพมหานครและภาคกลาง  ภายใต้งบประมาณสำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (นักวิจัยร่วม)

พ.ศ. 2549         

 

โครงการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่าง

ไทยกับชิลี ภายใต้งบประมาณสำนักอเมริกาและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (นักวิจัยร่วม)

 

 

โครงการศึกษาวิจัย ความเป็นไปได้ของกาจัดตั้เขตการค้าเสรีระหว่างเมอร์โคซูร์กับไทยภายใต้งบประมาณสำนักอเมริกาและแปซิฟิก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง  พาณิชย์  (นักวิจัยร่วม)

 

พ.ศ. 2548        

โครงการศึกษาความสามารถในการแข่งขันการค้าบริการของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA

ภายใต้งบประมาณกรมส่งเสริมการส่งออก (นักวิจัยร่วม)

 

พ.ศ. 2547        

การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจส่งออกกุ้งสดแช่เย็น แช่แข็งของไทย     

ภายใต้งบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (นักวิจัยร่วม)

 

พ.ศ. 2544        

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดย่อมและขนาดกลาง  ภายใต้ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอ  กระทรวงอุตสาหกรรม(นักวิจัยร่วม)

 

พ.ศ. 2543        

โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งองค์กรบริหารการประชุม  และแสดงสินค้านานาชาติ  ภายใต้ งบประมาณของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(นักวิจัยร่วม)

 

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

พ.ศ. 2551

“ การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบตามแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของประชากรกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลางบางจังหวัด” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1, ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 27-29 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง หน้า 684-698.

พ.ศ. 2551         

 “ การติดตามผลและการศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน”

 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1, ถ่ายทอดงานวิจัยสู่สังคมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 27-29 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง หน้า 317-326.

พ.ศ. 2545         

 “ Export competitiveness and sustainability of shrimp aquaculture industry in Thailand” Being Sustainable-Competitiveness for Business & Industry 2002 Conference, Thailand, 2002, pp.1-10.

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

 รามคำแหง

พ.ศ. 2550-2551

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2547-  2551

พ.ศ. 2547- 2548            

 

 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นางสาวกาญจนา ศิลปอาชา)

พ.ศ. 2548-49

 คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม รัฐสภา

พ.ศ. 2548-49     

 คณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจน รัฐสภา

พ.ศ. 2542-44

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2541-42

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770881
Today
Yesterday
This Week
87
299
654
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย