คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พนารัช  ปรีดากรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

โทร. 02-697-6309

อีเมลล์ 

panarach­_pre@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545    

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญานิพนธ์ ปริญญาเอก เรื่อง “การสร้างอำนาจอิสระในการแลกเปลี่ยนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2529               

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

(สาขาเศรษฐศาสตร์ประชากรและทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2524  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ

(แรงงานและแรงงานสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

2552-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2551-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2550-2552

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2549  

ประธานกรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2547-2549

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2545-2547

เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2534-2536

หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2530-2551

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

2551

บทความวิจัย ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2551 เรื่อง “การประเมินผลความสำเร็จเชิงผลลัพธ์และเป้าหมายสูงสุดของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ภาคกลาง”

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

2553         

                  

 

บทความวิชาการ ในวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2553 เรื่อง ”ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจต่อความมั่นคงของชาติ” (ตอนที่ 2), หน้า 57-73

2552

 

บทความวิชาการ ในวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนตุลาคม 2552-มกราคม 2553 เรื่อง ”ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจต่อความมั่นคงของชาติ”, หน้า 57-73 

2552

บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง: การเปิดพื้นที่โดยการวิเคราะห์วาทกรรม” ร่วมกับ พันเอก ดร. นเรศน์ วงศ์สุวรรณ

2551

บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2551 เรื่อง “วิธีวิทยาที่แตกต่างในการประเมินผลโครงการ”

 

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา

2554

โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2554 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ร่วมกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

2554

โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการมาตรฐานและการตรวจประเมินสำหรับบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปี 2554 (สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2554

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล ประจำปี 2554 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2553

โครงการจัดทำร่างมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2553

โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย: Thailand Food Forward. (สถาบันอาหาร) (หัวหน้าโครงการ)

2553

โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ทั้ง 4 แห่ง ประจำปี 2553. (กรมสวัสดิการทหารบก กองทัพบก) (หัวหน้าโครงการ)

2553

โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเมินผลการซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2552. (หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) (หัวหน้าโครงการ)

2553

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งและพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2553

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล ประจำปี 2553 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2553

โครงการศึกษาสถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเอกชน (สถาบันคลังสมองของชาติ). ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2553

โครงการศึกษาการจัดการห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2553

โครงการประเมินผลกระทบของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระยะที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2553

โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2552

โครงการติดตามผลนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)    ปีที่ 1. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2552

โครงการการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนการให้บริการชำระเงินของธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์วิจัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2552

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการครัวไทยสู่โลก สำหรับกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและกิจกรรมสนับสนุนมาตรฐานและประสิทธิภาพการแข่งขันเพื่อการส่งออก ภายใต้งบประมาณปี 2549. (สถาบันอาหาร) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2552

โครงการศึกษาการเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด (ยโสธร ชัยภูมิ พิษณุโลก ชัยนาท อุบลราชธานี สตูล และ นครศรีธรรมราช). (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2551

โครงการประเมินผลแผนสร่างเสริมสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2550

โครงการศึกษาปัญหาของบริการ SMART Credit. (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์วิจัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

2550

โครงการสำรวจและจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดชลบุรี. (สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี)ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์.

2550

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มาติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2550. (สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา). ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2550

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย. (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (2550)

2550

การศึกษาประเด็นปัญหาของมาตรการที่มิใช่ภาษี. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2550

โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับภายใต้การเจรจา FTA ไทยกับประเทศจีน.(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2549

โครงการสำรวจและจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี (สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี). ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์.

2549

การประเมินผลความสำเร็จเชิงผลลัพธ์และเป้าหมายสูงสุดของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ภาคกลาง (ทุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

2549

โครงการวิจัยการพยากรณ์และระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์). ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2548

โครงการวิจัยเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “การสำรวจทัศนคติของประชาชนเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี: การออม การจัดสวัสดิการ และการเกื้อกูลกันโดยภาคประชาชน” โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

2548

โครงการศึกษาการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping:AD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard) ของประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และการกำหนดท่าทีการเจรจาของไทย (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2548

โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้า และมาตรการรองรับของไทย. (สำนักเจรจาการค้าพหุภาคี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2548

การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2548. (สำนักงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

2548

การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2547. (สำนักงาน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอ.เอส.โอ.

2548

โครงการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์วิจัยภาวะอุตสาหกรรม (สำงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2547

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางที่ดินและทรัพยากรที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2547

การประเมินผลโครงการและแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2547  (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2546

ผลกระทบของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2546

โครงการวิจัยและประเมินกองทุนหมู่บ้าน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2545

ปริญญานิพนธ์ ปริญญาเอก เรื่อง “การสร้างอำนาจอิสระในการแลกเปลี่ยนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2543

โครงการพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

2550

บทความประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง: วาทกรรมและการเปิดพื้นที่”

2549

บทความเรื่อง “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์: มุมมองเชิงวิพากษ์” นำเสนอในงานสัมมนาวันสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2549

2549

บทความประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด: ปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อสินค้าไทย”

2547

บทความประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้วิธีวิทยาที่แตกต่างในการประเมินผลโครงการรากหญ้าของรัฐบาล”

2546

เอกสารรายงานผลการวิจัย ในโครงการวิจัยและประเมินกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง “การต่อยอดทุนชุมชนจากภูมิปัญญาด้านการจักสาน”

2546

เอกสารรายงานผลการวิจัย ในโครงการวิจัยและประเมินกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง “ทุนชุมชน: ภาพสะท้อนความเป็นชุมชนแห่งบ้านมะกอกใต้”

2546

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ชีวิตหัตถกรรมและการแปรรูป” ในงานสัมมนาวิชาการวันสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2546  ในหัวข้อ ทุนชุมชน: รากแก้วของความเข้มแข็งของชุมชน

2546

บทความประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ตัวแบบการสร้างอำนาจอิสระในการแลกเปลี่ยนของเศรษฐกิจชุมชน”

2546

บทความประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด: จากปรากฏการณ์สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย.

2543

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง”  ในงานสัมมนาหัวข้อ องค์ความรู้ในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน: จากปรากฏการณ์สู่ทฤษฎีฐานราก.

หนังสือ/ ตำรา

2550

ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน (เขียนร่วม) จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย.

2549

ทุนชุมชน: รากแก้วของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม (เขียนร่วม)  จัดพิมพ์โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

 

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ

2554

วิทยากรอบรมให้กับนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง “การจัดทำดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอุตสาหกรรม”

2554

วิทยากรอบรมครูสังคมศึกษา ให้กับครูชั้นประถมศึกษา เรื่อง “การใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, จัดโดยองค์การการค้าของคุรุสภา.

2554

จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูสังคมศึกษาในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ 2554” (หัวหน้าโครงการ สาระเศรษฐศาสตร์) ให้กับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2553

จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูสังคมศึกษาในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ 2553” (หัวหน้าโครงการ สาระเศรษฐศาสตร์) ให้กับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2552-2553

กรรมการเขียนหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2551.

2552

บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ “การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยด้วยมุมมองทางเศรษฐศาสตร์”

2552

บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาโท (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับสถาบันป้องกันประเทศ  หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจกับปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม.

2551

บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาโท ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจกับปัญหาความรุนแรงทางสังคม” ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง.

2551

กรรมการในคณะกรรมการจัดทำหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์. กระทรวงศึกษาธิการ.

2551,2550

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “การผสานบทบาทชายหญิงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับวิทยาลัยบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

2550

อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวิชา “การวิจัยเชิงคุณภาพ”.

2550

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์และวิจัยคุณภาพ” ให้กับอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ.

2550

ผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครดิตบูโรกับมาตรฐานการให้สินเชื่อ: ปัญหาและการแก้ไข” จัดโดยคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย.

2549

บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาโท หัวข้อ “ปัญหาการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ” ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก.

2549

บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2549

บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หัวข้อ “การวิเคราะห์และมองปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทย” ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2549

กรรมการยกร่างยุทธศาสตร์วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ปี 2549. สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.

2548

บรรยายพิเศษ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจิตวิทยาให้คำปรึกษา ในหัวข้อ “Hermeneutic Approach ในการวิจัยเชิงคุณภาพ” ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

2548

วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพครูฝึก หัวข้อ “การเสริมพลังในการทำงาน” ให้หัวหน้ากองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน.

2547

ผู้ดำเนินรายการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล. จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดนครพนม.

2547

กรรมการเขียนหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ของกระทรวง ศึกษาธิการ.

2546

กรรมการเขียนหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ของกระทรวง ศึกษาธิการ.

2554

กรรมการตรวจทานหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ.

 

ประเมินบทความในงานวิชาการและการขอรับทุนวิจัย ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770951
Today
Yesterday
This Week
157
299
724
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย