คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมจันทร์  อรุณศรีโสภณ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10400
โทร. 02-697-6321

อีเมลล์ 

 Pimchan_aro@utcc.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

 เศรษฐศาสตร์การคลัง

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2529               

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

(สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2523

เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

พ.ศ. 2553

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2551- 2552

หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2550

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2549

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ.2536

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2524-2535

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร     

 

-

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

-

 

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา 

พศ.2554

 

 

พศ.2553

 

พ.ศ.2551

 

พ.ศ.2550

 

 

 

พ.ศ.2549

พ.ศ.2548

 

 

 

 

 

พ.ศ.2547

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคเหนือตอนล่าง (ไร่อ้อยเขต 6)  เสนอกองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการ  การจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนงานของอุตสาหกรรมอัญมณีไทยระยะที่ 1

(มูลนิธิอัญมณีไทยและเครื่องประดับเสนอ)

โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   เสนอกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

1.โครงการการศึกษาประเด็นปัญหาของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2.โครงการศึกษาการเปิดเสรี FTA ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย เสนอสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

โครงการการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด จังหวัดราชบุรี เสนอสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี

1.โครงการศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  (Antidumping: AD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard) ของประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และการกำหนดท่าทีการเจรจาของไทย เสนอสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2.การศึกษาศักยภาพในการแข่งขันและผลกระทบของอุตสาหกรรมไหมไทยภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรี เสนอสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

1.โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ACMECS) เสนอสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการ เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3.โครงการสำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจรากหญ้า เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4.โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหลักการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ(1ต.ค.2547-1ก.ค.2548) เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการ เสนอ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หนังสือ/ ตำรา 

พ.ศ.2542         

การคลัง  จัดพิมพ์โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี เอ็น เพรส

พ.ศ.2542         

เศรษฐศาสตร์มหภาค จัดพิมพ์โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี เอ็น เพรส

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

-

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772688
Today
Yesterday
This Week
399
378
2461
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย