คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิษฐ์ รัตนมณีวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126 / 1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ  10400  
โทร.02-697-6000                                                        

อีเมลล์ 

 pasid_rat@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2529

พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2525           

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

พศ. 2533-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

พ.ศ. 2546

กองทุนหมู่บ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หนังสือ/ ตำรา 

พ.ศ. 2554

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

พ.ศ. 2548

เศรษฐศาสตร์การจุลภาค

พ.ศ. 2545                 

เศรษฐศาสตร์การเงิน            

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730248
Today
Yesterday
This Week
190
208
1605
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย