คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  มหิงสพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

โทร.

02-697-6316

อีเมลล์ 

Somphong_mah@utcc.ac.th  และ  somphong1963@gmail.com  

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์การเกษตร   การพัฒนาเศรษฐกิจ  

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531    

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

(สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2533               

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

(สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2528  

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เกษตรศาสตร์)

(สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2551 -ปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2540 –ปัจจุบัน

2534 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2550-2550

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2549-2550           

หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน

2547-2548

หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

2545-2546

หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ

2543-2544

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2542-2543

2540-2541

2539-2540

2536-2537

2535-2535

เลขานุการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต

หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ปกครอง คณะเศรษฐศาสตร์

เลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

-

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

-

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา 

-

2550

โครงการสำรวจและจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดชลบุรี. (สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี)ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์.

2550

การศึกษาประเด็นปัญหาของมาตรการที่มิใช่ภาษี. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2549

โครงการสำรวจและจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี (สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี). ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์.

2549

โครงการวิจัยการพยากรณ์และระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์). ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2547

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางที่ดินและทรัพยากรที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2547

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังปรับปรุงโครง              สร้างส่วนราชการ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2546

โครงการศึกษาผลกระทบของ SMEs ที่มีต่อ GDP (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม)

2544

โครงการแบบจำลองบัญชีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ )

2540

โครงการศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

(อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) : กรณีศึกษาตลาดกลางทางการเกษตรตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซีย (หอการค้าไทย)

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการหรือ Proceeding

2554

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดกลาง

2553

การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทย

2552

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำนมดิบและการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมของประเทศไทย

2551

พฤติกรรมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระบบเศรษฐกิจไทย

2551

นโยบายการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลต่อรายได้ของธุรกิจหลักทรัพย์

กรณีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

หนังสือ/ ตำรา 

2551

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (ร่วมกับคณาจารย์ของคณะ)

2550

2544

2542

2541

2540

2538

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

2552-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ จ.เพชรบุรี

2534-ปัจจุบัน

2541-2543

2545-2547

อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ สมุทรปราการ

วิทยากรพิเศษ สถาบันดำรงราชานุภาพ

วิทยาพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2545-2546

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2534-2540

อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770984
Today
Yesterday
This Week
190
299
757
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย