คณาจารย์ (เรียงตามลำดับชื่อ)

New Page 2

Vasileios

Ass.Prof.Dr.Vasileios Zikos

Ph.D. in Economics,
(Fully-funded by Loughborough University),
Loughborough University, UK
.

Kanokporn

ผศ.กนกพร แสงวารี

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Krisada

ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง 

Ph.D. (Economics), 

University of Manchester, 
Manchester, UK.
 Kwanjai ผศ.ขวัญใจ ศรีหิรัญ
 
วทม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์MBA (International Business) 

Azusa Pacific University, CA, USA.
 Komkrit ผศ.ดร.คมกริช ถาวรวันชัย 

Ph.D. (Economics), 
University of Wisconsin, U.S.A.
 Jiraporn ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 

Ph.D. (Economics),
 UTCC.  

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(M.BE.)
 TapaneeM ผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 dusanee ผศ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ

Ph.D. in Economics, 
University of Essex, UK.
 Termdham ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ
 

M.A. (Managerial Economics), 
(InternationalProgram)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 Tassuree

ผศ.ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

Master of Science 
in Economic Curriculum and FinanceMurray State University, U.S.A.

 thanavath ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

Ph.D.(Applied Statistics and Research Methods : Measurement) 
University of 
 Northern Colorado, U.S.A.
 

รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย
อ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
 Panarach ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณบดี
 Pornpong ดร.พรพงศ์  สุมานันท์ 
 
Ph.D. Political Economy, 
Discipline in Regional, 
and International Economic Development Studies.
The University of Texas at Dallas, U.S.A.
 Pimchan ผศ.พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ

พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การคลัง) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 Poomthan

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Professor Dr. Poomthan Rangkakulnuwat

Ph.D. in Economics 
(with filed in Econometrics), 
Washington State University, U.S.A.

ประธานกรรมการแข่งขันตอบปัญหาระหว่างสถาบัน

 Rungravee ศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์

พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา, 
คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 Revadee ผศ.เรวดี พานิช

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 Lalita ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล

Ph.D. in Economics, 
Boston University, U.S.A.
อ.วชิร คูณทวีเทพ

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Wanida ผศ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 weerachartKL ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

Ph.D. Economics, 

University of Chicago, U.S.A

ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อการออกแบบ

และประเมินนโยบาย
 sasiwimonNW ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

Ph.D. in Economics, 

University of Colorado at Boulder, U.S.A.

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก
 Somphong ผศ.สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
 

พบ.ม. 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

 

ผศ.สันติ ท่องแก้ว

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 


ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัย

 Santipot

ผศ.สันติพจน์ กลับดี

พบ.ม. 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 Sittiporn ผศ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
 

M.S. in Economics, 
The University of Nebraska, 
Omaha, U.S.A.

องคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
 

Ph.D. (Economics) 
Washington State University, U.S.A.

อธิการบดี

 Supavadee ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การคลัง) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร
 Sunatetra

ผศ.สุเนตรตรา จันทบุรี

ศ.ม.
(เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ

 Haruthai ผศ.หฤทัย มีนะพันธ์

พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-วิเคราะห์และประเมินโครงการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
 aat
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ปริญญาเอก, 
เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยกีเซ่น (Giessen University) 
ประเทศเยอรมนี
(โดยทุนรัฐบาลเยอรมัน: ทุน DAAD)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772040
Today
Yesterday
This Week
129
299
1813