คณาจารย์ (เรียงตามลำดับชื่อ)

 * คลิกที่ชื่ออาจารย์ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและผลงาน*

Vasileios Ass.Prof.Dr.Vasileios Zikos
Ph.D. in Economics,
(Fully-funded by Loughborough University),
Loughborough University, UK
.
 Kanokporn ผศ.กนกพร แสงวารี

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 Krisada ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง
Ph.D. (Economics),
University of Manchester,
Manchester, UK.
 Kwanjai ผศ.ขวัญใจ ศรีหิรัญ
 Komkrit

ผศ.ดร.คมกริช ถาวรวันชัย 
Ph.D. (Economics), 
University of Wisconsin, U.S.A.

 Jiraporn

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ 
Ph.D. (Economics), UTCC.

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(M.BE.)

 TapaneeM ผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 dusanee ผศ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ
Ph.D. in Economics,
University of Essex, UK.
 Termdham ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ

M.A. (Managerial Economics), 
(InternationalProgram)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 Tassuree ผศ.ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

Master of Science
in Economic Curriculum and Finance

Murray State University, U.S.A.


 thanavath ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
Ph.D.(Applied Statistics and Research Methods : Measurement)
University of 
Northern Colorado, U.S.A.

อ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
 Panarach ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณบดี

 Pornpong ดร.พรพงศ์ สุมานันท์
Ph.D. Political Economy, 
Discipline in Regional, 
and International Economic Development Studies.
The University of Texas at Dallas, U.S.A.


 Pasit ผศ.พสิษฐ์ รัตนมณีวงศ์
พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 Pimchan ผศ.พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ
พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การคลัง)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประธานกรรมการฝ่ายวิจัย
 Poomthan

 

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
Professor Dr. Poomthan Rangkakulnuwat
Ph.D. in Economics
(with filed in Econometrics),

Washington State University, U.S.A.

ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร

 Rungravee ศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ทางประชากรและการพัฒนา, 
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 Revadee ผศ.เรวดี พานิช
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Lalita ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล
Ph.D. in Economics,
Boston University, U.S.A.

หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
 Wanida อ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 weerachartKL ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
Ph.D. Economics,
University of Chicago, U.S.A
ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อการออกแบบ
และประเมินนโยบาย
 sasiwimonNW ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
Ph.D. in Economics, 
University of Colorado at Boulder, U.S.A.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก
 Somphong ผศ.สมพงษ์ มหิงสพันธุ์

พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
  ผศ.สันติ ท่องแก้ว
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ
 Santipot ผศ.สันติพจน์ กลับดี

พบ.ม. 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 Sittiporn อ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
M.S. in Economics,
The University of Nebraska,
Omaha, U.S.A.

องคณบดีฝ่ายบริหาร
 Supavadee ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การคลัง) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 Sunatetra ผศ.สุเนตรตรา จันทบุรี

ศ.ม.
(เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ
 Haruthai ผศ.หฤทัย มีนะพันธ์
พบ.ม.
(พัฒนาการเศรษฐกิจ-วิเคราะห์และประเมินโครงการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


 aat รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ปริญญาเอก,
เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการค้าระหว่างประเทศ
ภาควิชานโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยกีเซ่น (Giessen University)
ประเทศเยอรมนี

(โดยทุนรัฐบาลเยอรมัน: ทุน DAAD)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้า
ระหว่างประเทศ