เอกสารเผยแพร่

  1. คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
  2. คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
  3. คู่มือประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) คลิกที่นี่
  4. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คลิกที่นี่
  5. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่