MIBE

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             :  หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ          :   Master Program in International Business Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)         :  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

ชื่อย่อ  (ไทย)         :  ศ.ม.

Master Program in International Business Economics Website

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770955
Today
Yesterday
This Week
161
299
728